Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden LVD Bouwmanagement B.V.

1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LVD Bouwmanagement B.V. en opdrachtgever waarop LVD Bouwmanagement B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met LVD Bouwmanagement B.V., voor de uitvoering waarvan door LVD Bouwmanagement B.V. derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. LVD Bouwmanagement B.V. en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien LVD Bouwmanagement B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat LVD Bouwmanagement B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes en aanbiedingen
1. Al de offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden LVD Bouwmanagement B.V. daarom op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan LVD Bouwmanagement B.V. gegeven order geldt als aanbod, dat eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
2. Van de door LVD Bouwmanagement B.V. gedane offertes maken deel uit inspectierapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, evenals eventuele bijlagen en bescheiden die op de offertes betrekking hebben. Dit alles blijft eigendom van LVD Bouwmanagement B.V. en moet op verzoek worden teruggegeven en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behoudt LVD Bouwmanagement B.V. zich alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom bestaande rechten voor.
3. LVD Bouwmanagement B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is LVD Bouwmanagement B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij LVD Bouwmanagement B.V. anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht LVD Bouwmanagement B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Contractduur, uitvoering en wijziging van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen LVD Bouwmanagement B.V. en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever LVD Bouwmanagement B.V. daarom schriftelijk in gebreke te stellen. LVD Bouwmanagement B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. LVD Bouwmanagement B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. LVD Bouwmanagement B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. LVD Bouwmanagement B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan LVD Bouwmanagement B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LVD Bouwmanagement B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LVD Bouwmanagement B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LVD Bouwmanagement B.V. zijn verstrekt, heeft LVD Bouwmanagement B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan LVD Bouwmanagement B.V. ter beschikking heeft gesteld. LVD Bouwmanagement B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LVD Bouwmanagement B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. LVD Bouwmanagement B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is LVD Bouwmanagement B.V. gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen LVD Bouwmanagement B.V. bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van LVD Bouwmanagement B.V. op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan LVD Bouwmanagement B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
11. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij tegenover LVD Bouwmanagement B.V. gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van LVD Bouwmanagement B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.
12. Indien LVD Bouwmanagement B.V. met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is LVD Bouwmanagement B.V. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs over te gaan zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden. De verhoging van de prijs kan voortvloeien uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vinden in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. LVD Bouwmanagement B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of LVD Bouwmanagement B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van LVD Bouwmanagement B.V. kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is LVD Bouwmanagement B.V. bevoegd, na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van LVD Bouwmanagement B.V. kan worden gevraagd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LVD Bouwmanagement B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien LVD Bouwmanagement B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar, uit de wet en overeenkomst, toekomende rechten.
4. Indien LVD Bouwmanagement B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is LVD Bouwmanagement B.V. gerechtigd vergoeding van de schade te vorderen daaronder begrepen de kosten die hierdoor direct en indirect ontstaan zijn.
6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is LVD Bouwmanagement B.V. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door LVD Bouwmanagement B.V., zal LVD Bouwmanagement B.V. in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor LVD Bouwmanagement B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij LVD Bouwmanagement B.V. anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het LVD Bouwmanagement B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van LVD Bouwmanagement B.V. op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. Overmacht
1. LVD Bouwmanagement B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop LVD Bouwmanagement B.V. geen invloed kan uitoefenen, en waardoor LVD Bouwmanagement B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van LVD Bouwmanagement B.V. of van derden daaronder begrepen. LVD Bouwmanagement B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat LVD Bouwmanagement B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
3. LVD Bouwmanagement B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij
4. Voor zover LVD Bouwmanagement B.V. ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LVD Bouwmanagement B.V. gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

6. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden in Euro’s, zonder enige aftrek of korting, contant ter plaatse van LVD Bouwmanagement B.V. of door overmaking op een door haar opgegeven bankrekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Dan heeft LVD Bouwmanagement B.V. het recht de nakoming van alle verbintenissen tegenover de opdrachtgever op te schorten.
3. Ook is LVD Bouwmanagement B.V. gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is LVD Bouwmanagement B.V. dan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de opdrachtgever dan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door LVD Bouwmanagement B.V. verrichte prestatie, onverminderd het recht van LVD Bouwmanagement B.V. op schadevergoeding. Blijft de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan LVD Bouwmanagement B.V., zonder dat een nadere aanzegging nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 15 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 20 % van de hoofdsom met een minimum van 100,– euro alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever, zelfs al zou de opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor LVD Bouwmanagement B.V. nadelige wijze.

4. LVD Bouwmanagement B.V. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. LVD Bouwmanagement B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. LVD Bouwmanagement B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan LVD Bouwmanagement B.V. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7. Eigendomsvoorbehoud
1. Het in het kader van de overeenkomst door LVD Bouwmanagement B.V. geleverde blijft eigendom van LVD Bouwmanagement B.V. totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met LVD Bouwmanagement B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door LVD Bouwmanagement B.V. geleverde, dat als gevolg van het eerste lid onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De opdrachtgever dient steeds dat te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van LVD Bouwmanagement B.V. veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om LVD Bouwmanagement B.V. daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan LVD Bouwmanagement B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is LVD Bouwmanagement B.V. gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens LVD Bouwmanagement B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval LVD Bouwmanagement B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan LVD Bouwmanagement B.V. en door LVD Bouwmanagement B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van LVD Bouwmanagement B.V. zich bevinden en deze terug te nemen.

8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door LVD Bouwmanagement B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door LVD Bouwmanagement B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van LVD Bouwmanagement B.V., de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar LVD Bouwmanagement B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen twee dagen na levering schriftelijk aan LVD Bouwmanagement B.V. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan LVD Bouwmanagement B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat LVD Bouwmanagement B.V. in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient LVD Bouwmanagement B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij LVD Bouwmanagement B.V. opdracht gegeven heeft.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal LVD Bouwmanagement B.V. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, ter keuze van LVD Bouwmanagement B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan LVD Bouwmanagement B.V. te retourneren en de eigendom daarover aan LVD Bouwmanagement B.V. te verschaffen, tenzij LVD Bouwmanagement B.V. anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die hierdoor ontstaan zijn, daaronder begrepen de onderzoekskosten van LVD Bouwmanagement B.V., integraal voor rekening van de opdrachtgever.
9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover LVD Bouwmanagement B.V. en de door LVD Bouwmanagement B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

9. Aansprakelijkheid
1. Indien LVD Bouwmanagement B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. LVD Bouwmanagement B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat LVD Bouwmanagement B.V. is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige informatie.
3. Indien LVD Bouwmanagement B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van LVD Bouwmanagement B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van LVD Bouwmanagement B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
5. LVD Bouwmanagement B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LVD Bouwmanagement B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan LVD Bouwmanagement B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. LVD Bouwmanagement B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van LVD Bouwmanagement B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

10. Vrijwaring
1. De opdrachtgever vrijwaart LVD Bouwmanagement B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan LVD Bouwmanagement B.V. toerekenbaar is. Indien LVD Bouwmanagement B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden LVD Bouwmanagement B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is LVD Bouwmanagement B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van LVD Bouwmanagement B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

11. Intellectuele eigendom
1. LVD Bouwmanagement B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. LVD Bouwmanagement B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij LVD Bouwmanagement B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van LVD Bouwmanagement B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft LVD Bouwmanagement B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland in Breda
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met LVD Bouwmanagement B.V..
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.